<<<مراحل ساخت پروژه مسجد جامع دانشگاه امام حسین {ع} شامل گنبد  ،مناره ها ،سردرب،شبستان ،مزار شهدا>>>